Chuyên đề Toán 12 Bài 3 Dạng 2: Các vấn đề về góc có đáp án

  • 475 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng Δ:x+31=y11=z+24  và mặt phẳng P:x+y2z+6=0 . Biết cắt mặt phẳng P  tại A,M  thuộc sao cho AM=23 . Tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng (P).

Xem đáp án

Đường thẳng Δ:x+31=y11=z+24  có vectơ chỉ phương u=1;1;4 .

Mặt phẳng P:x+y2z+6=0  có vectơ chỉ phương n=1;1;2 .

sinΔ,P=cosu,n=u.nu.n=13=sinφ

Suy ra dM,Δ=MH=MA.sinφ=23.13=2 .

Chọn B.


Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng P:xz.sinα+cosα=0; Q:yz.cosαsinα=0; α0;π2 .

Góc giữa d và trục Oz là:

Xem đáp án

Mặt phẳng P  có vectơ pháp tuyến là nP=1;0;sinα .

Mặt phẳng Q  có vectơ pháp tuyến là nQ=0;1;cosα .

d là giao tuyến của (P) và (Q) nên vectơ chỉ phương của d là:

ud=nP,nQ=sinα;cosα;1

Vectơ chỉ phương của (Oz) uOz=0;0;1 .

Suy ra cosd,Oz=0.sinα+0.cosα+1.1sin2α+cos2α+12.0+0+12=12d,Oz=45° .

Vậy góc giữa d và trục Oz  45° .

Chọn B.


Câu 3:

Trong không gian Oxyz, d là đường thẳng đi qua điểm A(1,-1,2), song song với mặt phẳng P:2xyz+3=0 , đồng thời tạo với đường thẳng Δ:x+11=y12=z2  một góc lớn nhất. Phương trình đường thẳng d 

Xem đáp án

Mặt phẳng P:2xyz+3=0  có một vectơ pháp tuyến là nP=2;1;1 .

Đường thẳng Δ:x+11=y12=z2  có một vectơ chỉ phương là uΔ=1;2;2 .

Giả sử đường thẳng d có vectơ chỉ phương là ud .

Do 0°d,Δ90°  mà theo giả thiết d tạo góc lớn nhất nên d,Δ=90°uduΔ .

Lại có d//P  nên udnP . Do đó chọn ud=uΔ,nP=4;5;3 .

Vậy phương trình đường thẳng d x14=y+15=z23 .

Chọn D.


Câu 4:

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d:x+24=y14=z+23  và mặt phẳng P:2xy+2z+1=0 . Đường thẳng đi qua E2;1;2 , song song với P  có một vectơ chỉ phương u=m;n;1 , đồng thời tạo với d góc bé nhất. Tính T=m2n2 .

Xem đáp án

Mặt phẳng P  có vectơ pháp tuyến là n=2;1;2 ; đường thẳng d có vectơ chỉ phương là v=4;4;3 .

Δ//Pun2mn+2=0n=2m+2

Mặt khác ta có: cosΔ;d^=u.vuv=4m4n+3m2+n2+1.42+42+32

=4m+5415m2+8m+5=141.4m+525m2+8m+5=141.16m2+40m+255m2+8m+5

0°Δ,d^90°  nên Δ,d^  bé nhất khi và chỉ khi cosΔ,d^  lớn nhất.

Xét hàm số ft=16t2+40t+255t2+8t+5f't=72t290t5t2+8t+52 .

Bảng biến thiên:

Media VietJack

 

Dựa vào bảng biến thiên ta có: maxft=f0=5 .

Suy ra Δ,d^  bé nhất khi m=0n=2 .

Do đó T=m2n2=4 .

Chọn D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận