Tổng hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 4 Hình học 8

  • 884 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 100 phút

Câu 1:

Số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình lập phương là? 

Xem đáp án

Hình lập phương cũng được gọi là hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Hình hộp chữ nhật có số cặp mặt song song là? 

Xem đáp án

Hình hộp chữ nhật có 3 cặp mặt song song.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Chọn phát biểu đúng? 

Xem đáp án

Bài tập tổng hợp chương 4 Hình học 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ta có:Bài tập tổng hợp chương 4 Hình học 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án

Bài tập tổng hợp chương 4 Hình học 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ta có: ABCD là mặt đáy hình chữ nhật

⇒ AB//CD

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây sai? 

Xem đáp án

Tính chất của hai mặt phẳng song song là: Hai mặt phẳng song song với nhau thì không có điểm chung.

Vậy phát biểu D là phát biểu sai

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vũ Đình Bùi
10:05 - 26/05/2021

đáp án c sai

Vũ Đình Bùi
10:06 - 26/05/2021

CD vg với AA'D"D