Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức có đáp án

  • 513 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Chọn câu trả lời đúng: 13x2y.4xy+2

Xem đáp án

Đáp án A

13x2y.4xy+2=13x2y.4xy+13x2y.2=52x3y226x2y


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Chọn câu trả lời đúng: 4x35xy+12x.12xy

Xem đáp án

Đáp án B

4x35xy+12x.12xy=4x3.12xy+5xy.12xy+12x.12xy=48x4y+60x2y2144x2y


Câu 3:

Chọn đáp án đúng:

Biểu thức rút gọn và giá trị của biểu thức:

P=5xx23+x275x7x2 với x = -5 là:

Xem đáp án

Đáp án A

P=5xx23+x275x7x2=5x.x25x.3+x2.7x2.5x7x2=5x315x+7x25x37x2=15x

Thay x = -5 vào biểu thức P ta được giá trị biểu thức P=15.5=75


Câu 4:

Chọn đáp án đúng:

Biểu thức rút gọn và giá trị của biểu thức:

Q=x.xy+yxy với x = 1,5 và y = 10 là:

Xem đáp án

Đáp án D

Q=x.(xy)+y(xy)=x.xx.y+y.xy.y=x2xy+yxy2=x2y2

Thay x = 1,5 và y = 10 vào biểu thức Q ta được gá trị biểu thức Q=(1,5)2102=97,75


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Biểu thức rút gọn và giá trị của biểu thức:

M=2x3x2x4x2xx2+1+xx3x2 tại x = 1 là:

Xem đáp án

Đáp án B

M=2x3x2x4x2xx2+1+xx3x2=2x.3x22x.x4x2.x+4xx.x24x2.1+x.xx.3x2=6x32x24x3+4x44x2+x23x3=4x4x35x2

Thay x = 1 vào biểu thức M  ta được giá trị của M=4.14135.12=2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận