Trắc nghiệm Bài tập mức độ trung bình Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức có đáp án

  • 577 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Kết quả của phép nhân 5x31115x7+5x3 có hệ số cao nhất là 11

Xem đáp án

Đáp án A

5x31115x7+5x3=5x3+11x1025x6=11x1025x65x3

Lũy thừa cao nhất của biến trong đa thức là 10. Do đó hệ số cao nhất là 11.

Vậy đáp án là Đúng


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Kết quả của phép nhân 4x35x+2x8x5 là đa thức bậc 8 đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thực hiện phép nhân:

4x35x+2x8x5=4x8+5x62x13=2x134x8+5x6

Bậc của đa thức là 13.

Vậy đáp án là Sai


Câu 3:

Điền kết quả đúng nhất vào chỗ chấm:

Điền vào các chỗ chấm trong bài giải tìm x sau:

xxx2+xx+x2=0x2x3+x2+x3=0  x2=0x=

Xem đáp án

Ta trình bày một bài giải hoàn chỉnh như sau:

xxx2+xx+x2=0x2x3+x2+x3=02x2=0x2=0x=0

Vậy đáp án cần điền vào hai ô là 2 và 0


Câu 4:

Điền kết quả đúng nhất vào chỗ chấm:

Tìm x, biết: 12xx23=4x+12x3

Giá trị của x cần tìm là …

Xem đáp án

Ta có:

12xx23=4x+12x312x332x=4x+12x332x=4x32x4x=0112x=0x=0

Vậy giá trị x cần điền là 0


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Giá trị của biểu thức y5y29 bằng 0 tại:

Xem đáp án

Đáp án A

Từ biểu thức đầu bài ta có:

y5y29=0y5=0y29=0y=0y2=9y=0y=3y=3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận