Trắc nghiệm Cực trị của hàm số có đáp án (P1) (Nhận biết)

  • 2943 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx có đạo hàm trên (a;b). Nếu f'x đổi dấu từ âm sang dương qua điểm x0 thuộc (a;b) thì:

Xem đáp án

Đáp án B

Nếu f'(x) đổi dấu từ âm sang dương qua điểm x0 thì x0 là điểm cực tiểu của hàm số


Câu 2:

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên (a;b). Nếu f'(x) đổi dấu từ dương sang âm qua điểm x0 thì:

Xem đáp án

Đáp án A

Nếu f'(x) đổi dấu từ dương sang âm qua điểm x0 thì x0 là điểm cực đại của hàm số


Câu 3:

Giả sử y = f(x) có đạo hàm cấp hai trên (a;b). Nếu f'x0=0f''x0>0 thì:

Xem đáp án

Đáp án A

Nếu f'x0=0f''x0>0 thì x0 là một điểm cực tiểu của hàm số


Câu 4:

Cho hàm số y = f(x) xác định và có đạo hàm cấp một và cấp hai trên khoảng (a;b) và x0a,b. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Câu C đúng theo điều kiện cần của cực trị

Câu A, B đúng theo điều kiện đủ của cực trị

Câu D sai theo điều kiện đủ cho cực trị tồn tại


Câu 5:

Nếu x0 là điểm cực tiểu của hàm số thì fx0 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Nếu x0 là điểm cực tiểu của hàm số thì fx0 là giá trị cực tiểu của hàm số


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

W

7 tháng trước

William Kane

29/1/2023 6,6/8,6 1,3,4,9,10/5,12

Bình luận


Bình luận