Trắc nghiệm Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước có đáp án (Vận dụng)

  • 725 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC, điểm H di chuyển trên cạnh BC. Gọi O là trung điểm của AH. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Qua O kẻ đường thẳng song song với BC, cắt AB và AC theo thứ tự ở M và N.

Tam giác ABH có AO=OH,OM//BH nên M là trung điểm của AB.

Tam giác ACH có AO=OH,ON//HC nên N là trung điểm của AC.

Suy ra MN là đường trung bình của tam giác ABC.

Các điểm M, N cố định. Vậy điểm O di chuyển trên đoạn thẳng MN hay điểm O di chuyển trên đường trung bình của tam giác ABC.

Chọn C.


Câu 2:

Cho điểm P nằm ngoài đường thẳng d và khoảng cách đến d bằng 3cm. Trên d lấy một điểm N bất kỳ. Gọi M là điểm đối xứng với điểm P qua điểm N. Khi đó, độ dài của ME là

Xem đáp án

ME là khoảng cách từ điểm P cố định đến đường thẳng d cố định nên  không đổi, ME là khoảng cách từ M đến đường thẳng d. Khi N di chuyển trên d thì điểm M cũng di chuyển theo.

Áp dụng tính chất của hai điểm đối xứng qua tâm và hai góc đối đỉnh, ta được


Câu 3:

Cho đường thẳng xy. Một điểm M cố định nằm ngoài xy và một điểm N di động trên xy. Kẻ MCxy, gọi I là trung điểm của MN. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận