Trắc nghiệm Hàm số mũ. Hàm số Logarit có đáp án (Thông hiểu)

  • 1823 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Do y=a-x=1ax=1ax nên:

+ Nếu 0<a<1 thì y=a-x đồng biến.

+ Nếu a > 1 thì y=a-x nghịch biến

Từ đó ta thấy các đáp án A, B, D đều sai.

Đáp án C có 0<π5<1 nên hàm số y=π5-x đồng biến trên R.

Đáp án cần chọn là: C.


Câu 2:

Đồ thị sau là đồ thị hàm số nào?

Xem đáp án

Dáng đồ thị là của hàm số y=ax với a > 1 nên loại A và C

Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 3) nên chỉ có D thỏa mãn.

Đáp án cần chọn là: D.


Câu 3:

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án

Dựa vào hình dáng của đồ thị từ trái sang phải ta thấy: x tăng nhưng y giảm.

Suy ra hàm số tương ứng của đồ thị là hàm nghịch biến nên loại A, C.

Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ (-1 ; 3) nên chỉ có D thỏa mãn.

Đáp án cần chọn là: D.


Câu 4:

Tìm tập xác định D của hàm số y=1-3x2-5x+6

Xem đáp án

Hàm số xác định 1-3x2-5x+603x2-5x+61

x2-5x+602x3

Vậy tập xác định của hàm số là: D=2;3

Đáp án cần chọn là: A.


Câu 5:

Tính đạo hàm của hàm số y=f(x)=xπ.πx tại điểm x = 1.

Xem đáp án

Đạo hàm

f'x=xπ'.πx+xπ.πx'=π.xπ-1.πx+xπ.πx.lnπ

Suy ra f'1=π2+πlnπ

Đáp án cần chọn là: C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận