Trắc nghiệm Ôn tập Toán 12 Chương 1 có đáp án (P1) (Vận dụng)

  • 3070 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điểm I(2;-3) là tâm đối xứng của những đồ thị hàm số nào dưới đây?

1y=x2x+3;2y=3x+1x2;3y=3x+12x;4y=6x2x+4;5y=x+13x6

Xem đáp án

Đáp án C

Đồ thị hàm số (1) có tâm đối xứng là 3;1 nên loại.

Đồ thị hàm số (2) có tâm đối xứng là 2;3 nên đúng.

Đồ thị hàm số (3) có tâm đối xứng là 2;3 nên đúng

Đồ thị hàm số (4) có tâm đối xứng là 2;3 nên loại.

Đồ thị hàm số (5) có tâm đối xứng là 2;13 nên loại.


Câu 2:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên:

Số nghiệm của phương trình 2fx3=0 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Số nghiệm của phương trình 2fx3=0fx=32 là số giao điểm của đồ thị hàm số y=f(x) và đường thẳng y=32

Ta có BBT:

Dựa bào BBT ta thấy đường thẳng y=32 cắt đồ thị hàm số y=f(x) tại 3 điểm phân biệt.

 Phương trình 2fx3=0 có 3 nghiệm phân biệt


Câu 3:

Đồ thị hàm số y=ax+22x+d như hình vẽ bên:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Đồ thị hàm số y=ax+22x+d có: TCDx=d2=12d=1TCNy=a2=1a=22ad=3


Câu 4:

Cho hàm số f(x) liên tục trên R\0 và có bảng biến thiên dưới đây:

Số nghiệm của phương trình f(x) = 5 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Nghiệm của phương trình f(x) = 5 là số giao điểm của đường thẳng y = 5 và đồ thị hàm số

Dựa vào BBT ta thấy đường thẳng y = 5 > 3 cắt đồ thị hàm số tại 1 điểm

Vậy phương trình f(x) = 5 có duy nhất 1 nghiệm


Câu 5:

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x4+6x25 tại điểm cực tiểu của nó

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: y'=4x3+12xy'=0x=0 hoặc x=3 hoặc x=3

Ta có bảng biến thiên:

Quan sát bảng biến thiên ta thấy tiếp điểm là 0;5 và y'0=0

Vậy phương trình đường tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là y = - 5


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận