Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu có đáp án (Vận dụng)

  • 759 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

ĐKXĐ: x ≠ 1; x ≠ 2

Ta có  

 x – 2 – 7x + 7 = -1  -6x = -6  x = 1 (không thỏa mãn ĐK)

Vậy phương trình vô nghiệm

Bạn Long sai ở bước 2 do không đổi dấu tử số 1 khi đổi dấu mẫu

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho phương trình  .

Bạn Long giải phương trình như sau:

Bước 1: ĐKXĐ: x ≠ 1; x ≠ 2

Bước 2:  

   

Bước 3:  x – 2 – 7x + 7 = -1  -6x = -6  x = 1

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {1}

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

ĐKXĐ: x ≠ 1; x ≠ 2

Ta có  

 x – 2 – 7x + 7 = -1  -6x = -6  x = 1 (không thỏa mãn ĐK)

Vậy phương trình vô nghiệm

Bạn Long sai ở bước 3 do không đối chiếu với điều kiện ban đầu

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho hai biểu thức: A = 1 + 12+x và B = 12x3+8. Tìm x sao cho A = B.

Xem đáp án

 x3 + 8 + x2 – 2x + 4 = 12

 x3 + x2 – 2x = 0

 x(x2 + x – 2) = 0

 x(x2 – x + 2x – 2) = 0

 x(x – 1)(x + 2) = 0

       

Vậy để A = B thì x = 0 hoặc x = 1

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho hai biểu thức: A = 1 - 12-x và B = 12x3-8 . Giá trị của x để A = B là

Xem đáp án

Vậy không có giá trị nào của x để A = B

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho phương trình (1): 1x+2x-2=0 và phương trình (2): x-1x+2-xx-2=5x-24-x2.

Khẳng định nào sau đây là đúng

Xem đáp án

 (x – 1)(x – 2) – x(x + 2) + 5x – 2 = 0

 x2 – 3x + 2 – x2 – 2x + 5x – 2 = 0

 0x = 0  x  R

Kết hợp ĐKXĐ ta có phương trình nghiệm đúng với mọi x ≠ ±2

Do đó phương trình (2) có nhiều nghiệm hơn phương trình (1)

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận