Trắc nghiệm Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức có đáp án (Vận dụng)

  • 849 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho 2x+2=...2x4+4x; 12x=...2x2+4x. Điền vào chỗ trống để được các phân thức có cùng mẫu. Hãy chọn câu đúng?

Xem đáp án

Ta có mẫu thức chung của hai phân thức là 2x(x + 2) = 2x2 + 4x

Do đó nhân cả tử và mẫu của phân thức 2x+2 với 2x ta được

2x+2=2x.22xx+2=4x2x2+4x

Nhân cả tử và mẫu của phân thức 12x với (x + 2) ta được

12x=1.x+22xx+2=x+22x2+4x

Vậy các đa thức cần điền lần lượt là 4x; x + 2.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho 4x2+3x+2=...x+1x+22 ;3xx2+4x+4=...x+1x+22. Điền vào chỗ trống để được các phân thức có cùng mẫu. Hãy chọn câu đúng?

Xem đáp án

Ta có:

x2 + 3x + 2 = x2 + 2x + x + 2 = x(x + 2) + (x + 2) = (x + 1)(x + 2)

x2 + 4x + 4 = (x + 2)2.

Ta có mẫu thức chung của hai phân thức là (x + 1)(x + 2)2.

Do đó nhân cả tử và mẫu của phân thức 4x2+3x+2 với (x + 2) ta được:

Nhân cả tử và mẫu của phân thức 3xx2+4x+4 với (x + 1) ta được:

Vậy các đa thức cần điền lần lượt là 4x + 8; 3x2 + 3x.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Để có các phân thức có cùng mẫu, ta cần điền vào các chỗ trống x-1x2x-1=x-1...; 3xx+1=...x2x+1 các đa thức lần lượt là?

Xem đáp án

Mẫu thức chung của hai phân thức là x2(x + 1).

Nên nhân tử phụ của phân thức x-1x2x+1 là 1 hay

Nhân tử phụ của phân thức 3xx+1 là x2 nên ta có

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Để có các phân thức có cùng mẫu, ta cần điền vào các chỗ trống x+3x2+8x+15=x-3... ;5x-15x2-6x+9=...x-3x+5 các đa thức lần lượt là?

Xem đáp án

Ta có:

x2 + 8x + 15 = x2 + 5x + 3x + 15 = x(x + 5) + 3(x + 5) = (x + 3)(x + 5)

x2 - 6x + 9 = (x - 3)2.

Do đó:

Mẫu thức chung của hai phân thức sau khi rút gọn là (x + 5)(x - 3).

Nên nhân tử phụ của phân thức 1x+5 là x - 3 hay

Nhân tử phụ của phân thức  là x + 5 nên ta có:

Từ đó ta có:

Các đa thức cần điền lần lượt là (x - 3)(x + 5); 5x + 25.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho các phân thức 11x3x-3;54-4x;2xx2-1.

Bạn Nam nói rằng mẫu thức chung của các phân thức trên là 6(x - 1)(x + 1)2.

Bạn Minh nói rằng mẫu thức chung của các phân thức trên là 4(x - 1)(x + 1)

Chọn câu đúng?

Xem đáp án

Cho các phân thức  11x/3x-3; 5/4-4x;  2x/x^2 -1 Bạn Nam nói rằng mẫu thức chung của phân thức (ảnh 1)

Ta có BCNN(3;4) = 12 nên mẫu chung của các phân thức trên là 12(x - 1)(x + 1) = 12(x2 - 1).

Do đó cả hai bạn đều sai.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận