Trắc nghiệm Toán 8: Ôn tập chương I có đáp án (Nhận biết)

  • 1228 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tích của đơn thức x và đa thức (1 – x) là:

Xem đáp án

x(1 – x) = x.1 – x.x = x – x2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tích của đa thức 4x5 + 7x2 và đơn thức (-3x3) là:

Xem đáp án

(4x5 + 7x2).(-3x3) = 4x5.(-3x3) + 7x2.(-3x3) = -12x8 – 21x5

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Rút gọn đa thức 16x2 – 4x + 14 ta được kết quả nào sau đây?

Xem đáp án

16x2 – 4x + 14 =  (4x)2-2.4x.12+(12)2=(4x-12)2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x2 + 10xy – 4x – 8y

Xem đáp án

5x2 + 10xy – 4x – 8y = (5x2 + 10xy) – (4x + 8y)

= 5x(x + 2y) – 4(x + 2y) = (5x – 4)(x + 2y)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trong các khai triển hằng đẳng thức sau, khai triển nào sai?

Xem đáp án

(A – B)3 = (A + (-B))3

= A3 + 3.A2.(-B) + 3.A.(-B)2 + (-B)3

= A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

=> (A – B)3 = A3 – 3A2B – 3AB2 + B3 là sai

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận