Trắc nghiệm Trường hợp đồng dạng thứ nhất có đáp án (Thông hiểu)

  • 732 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hai tam giác nào không đồng dạng khi biết độ dài các cạnh của hai tam giác lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta thấy 412=515=618=13;39=412=618=13 và 147=157,5=168=2;1,5221=21 nên C sai


Câu 2:

Hai tam giác nào không đồng dạng khi biết độ dài các cạnh của hai tam giác lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thấy 412=515=618=13 nên A đúng.

39=412616 nên B sai.

21=21=21 nên C đúng.

147=157,5=168=2 nên D đúng


Câu 3:

Cho 2 tam giác RSK và PQM có RSPQ=RKPM=SKQM, khi đó ta có:

Xem đáp án

Đáp án A

2 tam giác RSK và PQM có RSPQ=RKPM=SKQM, khi đó ta có: ΔRSK ~ ΔPQM


Câu 4:

Cho 2 tam giác RSK và PQM có RSMP=RKPQ=KSMQ, khi đó ta có:

Xem đáp án

Đáp án C

2 tam giác RSK và PQM có RSMP=RKPQ=KSMQ, khi đó ta có: ΔRSK ~ ΔPMQ


Câu 5:

Cho ΔABC đồng dạng với ΔMNP. Biết AB = 5cm, BC = 6cm, MN = 10cm, MP = 5cm. Hãy chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Vì ΔABC đồng dạng với ΔMNP nên ABMN=ACMP=BCNP hay 510=AC5=6NP

AC =5.510= 2,5; NP =6.105= 12

Vậy NP = 12cm, AC = 2,5cm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận