200 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số nâng cao (P1)

  • 28327 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tìm tất các giá trị thực của tham số m  để hàm số y=13x3+(m+3)x2+4(m+3)x+m3-m đạt cực trị tại x1,x2 thỏa mãn -2<x1<x2

Xem đáp án

+ Ta có: y' x2 + 2(m+3)x + 4(m+3) 

Yêu cầu của bài toán tường đương y’ =0 có hai nghiệm phân biệt x1; x2  thỏa mãn: -2 < x1x2 

Chọn C


Câu 2:

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số: y=13mx3-(m-1)x2+3m-2x+16

đạt cực trị tại x1<x2 tha mãn 4x1+3x2=3

Xem đáp án

Ta có: y' = mx2-2(m-1)x+3(m-2)

Yêu cầu của bài toán tương đương y’ = 0  có hai nghiệm phân biệt  x1;x2 tha mãn 4x1+3x2=3   

Chọn D.


Câu 3:

Cho hàm số y= f(x) =ax3+ bx2+cx+d  có đạo hàm là hàm số y= f’ (x)  với đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng đồ thị hàm số y= f( x)  tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ dương . Khi đó đồ thị hàm số y= f( x)  cắt trục tung tại điểm có tung độ là bao nhiêu?

Xem đáp án

+ Ta có đạo hàm f’(x) = 3ax2+ 2bx+c .

+ Dựa vào đồ thị hàm số y = f’(x) ta thấy đồ thị hàm số  đi qua các điểm (0; 0); (1; -1); (2; 0) nên  a = 1/3; b = -1; c = 0.

Do vậy hàm số cần tìm có dạng y = 1/3 x3-x2+ d  .

 Điểm tiếp xúc với trục hoành là cực trị của đồ thị hàm số và tại đó ta có x = 0 hoặc x = 2.

+ Vì đồ thị hàm số y = f(x)  tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ dương nên đồ thị hàm số tiếp xúc trục hoành tại điểm  x = 2 nghĩa là:

 f(2) = 0 hay  8/3 - 4 + d= 0  nên d = 4/3

Chọn D.


Câu 4:

Giá trị lớn nhất của hàm số y=x+4+4-x-4x+44-x+5  bằng

Xem đáp án

Chọn D.

+) Điều kiện: -4 ≤ x ≤ 4.

 Ta  thấy  hàm số f(x) liên tục trên đoạn [ -4; 4]

đặt t = x+4+4-x

t2=x+4+4-x+2(x+4)(4-x)

(x+4)(4-x) =t2-82

Ta có:


Câu 5:

Cho hàm số y= 2x3-3x2+1  có đồ thị và đường thẳng  d: y=x-1. Giao điểm của (C)  và d  lần lượt là A( 1; 0); B và C. Khi đó khoảng cách giữa B và C  là

Xem đáp án

 

2x3-3x2+1  =x-1 hay 2x3-3x2-x+2=0

Khi đó ta có A(1 ; 0) ; B( x; x1-1) và C( x; x2-1)   ( x; x2  nghiệm của (1))

Ta có , suy ra

Chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Linh Ryes

2 năm trước

Nguyễn Xuân Thắng

Bình luận


Bình luận