125 câu trắc nghiệm Số phức cơ bản (P1)

  • 10729 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hai số phức z= 3i - 2; z2 = 5 + 3i. Tìm số phức z = z1 + z2.

Xem đáp án

Chọn A.

Ta có: z = z1 + z= (-2 + 3i) + (5 + 3i) = (-2 + 5) + (3 + 3)i = 3 + 6i


Câu 2:

Cho số phức z = a + bi w=12z+z¯. Mệnh đề sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 3:

Cho hai số phức z1 = 2 - 3i; z= 4i - 10. Tìm số phức z = z1 – z2.

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có  z = z1 – z= (2 - 3i) - (4i - 10) = (2 + 10) + (-3 - 4)i = 12 - 7i.


Câu 5:

Tìm số phức z thỏa mãn 3z - 3i = 6 - 9i

Xem đáp án

Chọn D.

Ta có 3z - 3i = 6 - 9i

Suy ra : 3z = 6 - 9i + 3i

Hay 3z = 6 + (-9 + 3)i = 6 – 6i

Do đó:  z = 2 - 2i.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thanh Ngoan

L

3 tháng trước

Lê Khánh

C

1 tháng trước

Chi Do An

Bình luận


Bình luận

trương ngọc
16:21 - 03/05/2020

câu này không có đáp án đúng!

Nguyễn Văn Kiên
21:36 - 18/05/2020

Câu 11 sai

Nguyễn Văn Kiên
21:51 - 18/05/2020

Câu 28 đề sai

Cao Triều Khả Nhi
16:33 - 11/06/2020

ko có đáp án đúng, ra là 7+8i

Mai Vũ
18:30 - 21/07/2020

câu 22 đề bài cho là (i+1)^2 nhưng lời giải là (2i+1)^2 ạ !