Bài tập Hình thang cân (có lời giải chi tiết)

  • 1797 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống

A. Hình thang cân là…………………………………..

B. Hình thang có………………. là hình thang cân .

C. Hai cạnh bên của hình thang cân…………………..

D. Hình thang cân có hai góc kề một đáy…………….

Xem đáp án

+ Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

→ Đáp án A điền: “hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau”.

+ Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.

→ Đáp án B điền: “hai góc kề một đáy bằng nhau”

+ Hai cạnh bên của hình thang cân bằng nhau.

→ Đáp án C điền: “bằng nhau”

+ Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau

→ Đáp án D điền: “bằng nhau”


Câu 2:

Điền chữ “Đ” hoặc “S” vào mỗi câu khẳng định sau:

A. Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

B. Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.

C. Hình thang cân có hai góc kề một cạnh đáy bù nhau.

D. Hình thang cân có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

Xem đáp án

+ Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

→ Đáp án A sai vì hai cạnh bên bằng nhau chưa chắc tạo ra hình thang.

+ Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.

→ Đáp án B đúng.

+ Hình thang cân có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

→ Đáp án D đúng, đáp án C sai.


Câu 3:

Cho hình thang cân ABCD (như hình vẽ) có BAD^=600. Số đo của BCD^ = ?

Xem đáp án

Bài tập: Hình thang cân | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Áp dụng tính chất của hình thang cân ta có:

Bài tập: Hình thang cân | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án


Câu 4:

Cho hình thang cân ABCD (AB//CD), gọi E là giao điểm của AC và BD. Tìm mệnh đề sai ?

Xem đáp án

Bài tập: Hình thang cân | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trang Lê

V

8 tháng trước

Việt Diễm

Bình luận


Bình luận