Bài tập Rút gọn phân thức (có lời giải chi tiết))

  • 1209 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Kết quả của rút gọn biểu thức x2-164x-x2(x0,x4) là ?

Xem đáp án

Điều kiện xác định là

Ta có Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Rút gọn biểu thức 6x2y(x+2)8x3y2x2+3x+2

Xem đáp án


Câu 4:

Rút gọn phân thức x2+4x+49-(x+5)2 được kết quả là ?

Xem đáp án


Câu 5:

Cho kết quả sai trong các phương án sau đây ?

Xem đáp án

Ta có:

+Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

⇒ Đáp án A đúng.

+Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

⇒ Đáp án B đúng.

+Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

⇒ Đáp án C đúng.

+Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

⇒ Đáp án D sai.

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tran Bao Anh
21:13 - 15/11/2021

aaa

Tran Bao Anh
21:13 - 15/11/2021

djt ,me

Tran Bao Anh
21:13 - 15/11/2021

djt ,me