Bài tập về Đồ thị hàm số lớp 12 có lời giải (P1)

  • 4050 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hàm số y=x-2x-1 có đồ thị là hình vẽ nào sau đây? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem đáp án

Chọn A.

[Phương pháp tự luận]

Hàm số y=x-2x-1 có tiệm cận đứng x=1. Tiệm cận ngang y=1 nên loại trường hợp D.

Đồ thị hàm số y=x-2x-1 đi qua điểm (0;2) nên chọn đáp án A.

[Phương pháp trắc nghiệm]

ddxx-2x-1x=10=181>0  suy ra hàm số y=x-2x-1 đồng biến trên tập xác định, loại B, D.

Đồ thị hàm số y=x-2x-1 đi qua điểm (0;2) nên chọn đáp án A.


Câu 2:

Hàm số y=2+2x2+x có đồ thị là hình vẽ nào sau đây? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem đáp án

Chọn A.

[Phương pháp tự luận]

Hàm số y=2+2x2+x có tiệm cận đứng x=-2. Tiệm cận ngang y=2 nên loại đáp án B, D.

Đồ thị hàm số y=2+2x2+x đi qua điểm -3;4 nên chọn đáp án A.

[Phương pháp trắc nghiệm]

ddx2+2x2+xx=10,2>0 suy ra hàm số y=2+2x2+x đồng biến trên tập xác định, loại D.

Sử dụng chức năng CALC của máy tính: CALC -3=4 nên chọn đáp án A.


Câu 3:

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án

Chọn B.

[Phương pháp tự luận]

Nhìn vào đồ thị ta thấy ngay đây là hàm có dạng  y=ax+bcx+d nên loại đáp án A, C.

Hàm số y=2x+1x+1 có ab-bc=1>0 nên loại đáp án D.

Hàm số y=2x+5x+1  ad-bc=-3<0 nên chọn đáp án B.

[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhìn vào đồ thị ta thấy ngay đây là hàm có dạng y=ax+bcx+d  nên loại đáp án A, C.

ddx2x+1x+1x=1=0,25>0 suy ra hàm số y=2x+1x+1 đồng biến trên tập xác định, loại D.


Câu 4:

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án

Chọn A.

[Phương pháp tự luận]

Nhìn vào đồ thị ta thấy ngay tiệm cận đứng x=-1, tiệm cận ngang y=2. Loại B, D.

Đồ thị hàm số đi qua điểm 0;-1.

y=2x+1x+1 khi x=0 y=1. Loại đáp án B.

y=2x-1x+1 khi x=0 y=-1. Chọn đáp án A


Câu 5:

Bảng biến thiên trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án

Chọn C.

[Phương pháp tự luận]

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy ngay tiệm cận đứng x=1, tiệm cận ngang y=-1. suy ra loại đáp án A.

Nhìn vào bảng biến thiên , hàm số nghịch biến trên các khoảng -;1  và 1;+.

y=-x-2x-1 ad-bc=3>0. Loại đáp án B. y=-x-3x-1  ad-bc=4>0. Loại đáp án D. y=-x+3x-1 có ad-bc=-2<0.

Chọn đáp án C.

[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy ngay tiệm cận đứng x=1, tiệm cận ngang y=-1 

suy ra loại đáp án A.

Nhìn vào bảng biến thiên , hàm số nghịch biến trên các khoảng -;1 và 1;+.

ddx-x-2x-1x=0=3>0 suy ra loại đáp án B.

ddx-x-3x-1x=0=4>0 suy ra loại đáp án D.

ddx-x+3x-1x=0=-2<0 suy ra chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Phương Anh
22:21 - 25/10/2020

A

Nguyễn Phương Anh
22:21 - 25/10/2020

A