Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay

  • 955 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính giá trị của biểu thức A=x3+3x3x3+x5 với x=-12

Xem đáp án

Điều kiện xác định của phân thức: x ≠ 0

Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8

Với Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8 thỏa mãn ĐKXĐ của biến nên thay Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8 vào phân thức Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8 ta được:

Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8


Câu 2:

Tính giá trị của biểu thức P=10ab-5a216b2-8ab với a=16, b=17

Xem đáp án

Điều kiện xác định của phân thức: a ≠ 0, b ≠ 0 , b ≠ a/2

Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8

Với Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8 thỏa mãn điều kiện xác định của phân thức

Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8


Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức B=x3+x2-6xx3-4x với x = 98

Xem đáp án

Điều kiện xác định của phân thức: x ≠ 0, x ≠ -2, x ≠ 2

Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8

Ta có x = 98 thỏa mãn ĐKXĐ của biến nên thay x = 98 vào phân thức Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8 ta được

Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8


Câu 4:

Tính giá trị của biểu thức C=ax4-a4xa2+ax+x2 với a=3, x=13

Xem đáp án

Điều kiện xác định của phân thức: ax ≠ 0

Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8

Với Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8 thỏa mãn ĐKXĐ nên thay Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8 vào biểu thức ta được: 

Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8


Câu 5:

Giá trị của phân thức xx+1 tại x = 1 là

Xem đáp án

Đáp án: B

Thay x = 1 vào phân thức ta được Tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến cực hay | Toán lớp 8


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận