Trắc nghiệm Bài tập mức độ trung bình Bài 2: Nhân đa thức với đa thức có đáp án

  • 547 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biết 3x+4x2x2=0, giá trị của x là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

3x+4x2x2=0x23x+41=0x23x+3=0x2=03x+3=0x=2x=1

Vậy đáp án đúng là A


Câu 2:

Điền kết quả đúng nhất vào chỗ chấm:

Tìm x, biết: x5x1=x1

Giá trị của x cần tìm là x=x=

Xem đáp án

Ta có:

x5x1=x1x5x1x1=0x1x51=0x1x6=0x1=0x6=0x=1x=6

Vậy giá trị x cần điền là 1 hoặc 6


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức a1a+2a+3 là đa thức bậc 5. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

a1a+2a+3=a2+2aa2a+3=a2+a2a+3=a3+3a2+a2+3a2a6=a3+4a2+a6

Đa thức thu được có bậc là 3.

Vậy đáp án là Sai


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức 23x+33x24x+6 là đa thức bậc 3. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

23x+33x24x+6=2x3+83x24x+9x212x+18=2x3+353x216x+18

Đa thức thu được có bậc là 3

Vậy đáp án là Đúng


Câu 5:

Điền vào chỗ trống:

Hệ số cao nhất của kết quả phép nhân m213m5m+1 là 

Xem đáp án

Ta nhân:

m213m5m+1=m3+m213m613m5=13m613m5+m3+m2

Đa thức có lũy thừa cao nhất của biến là 6.

Do đó hệ số cao nhất là 13hay 13

Vậy đáp án cần điền là 13


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận