Trắc nghiệm Bài tập nâng cao Những hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án (phần 2)

  • 574 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Giá trị của biểu thức: A=3x+2318x3x+2+x1328x3+3xx1 không phụ thuộc vào x. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có:

A=(3x+2)318x(3x+2)+x1328x3+3xx1=27x3+54x2+36x+854x236x+x33x2+3x128x3+3x23x=27x3+x328x3+54x254x23x2+3x2+36x36x+3x3x+81

Vậy giá trị của A không phụ thuộc vào biến x.

Vậy đáp án là Đúng


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm x, biết: x+13x133x+6x2

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

x+13x133x+6x2x3+3x2+3x+1x33x2+3x13x+6x2x3+3x2+3x+1x3+3x23x+13x+6x26x2+23x+6x223xx23

Vậy đán án là B


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức A=8x312x2+6x8 với x1 có giá trị nhỏ nhất là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

A=8x312x2+6x8=2x137

Do x12x132.113

2x131A=2x13717A6

MinA=6x=1

Vậy đáp án là C


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho x=a1. Khi đó x3+3axa3+1 bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Thay x=a1 vào biểu thức ta được:

x3+3axa3+1=a13+3aa1a3+1=a33a2+3a1+3a23aa3+1=0

Vậy đáp án là A


Câu 5:

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Biết x6+9x5+27x4+27x3=x3, giá trị của x là … hoặc …

Xem đáp án

Ta có:

x6+9x5+27x4+27x3=x3x2+3x3=x3x2+3x=xx2+2x=0x(x+2)=0x=0x+2=0x=0x=2

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 0 và −2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận