Trắc nghiệm Diện tích hình chữ nhật có đáp án (Vận dụng)

  • 790 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi 100 cm, hình có diện tích lớn nhất là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án B

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 100 : 2 = 50 cm.

Gọi một kích thước của hình chữ nhật là x (cm; x > 0) thì kích thước còn lại là 50 – x (cm).

Diện tích hình chữ nhật bằng x. (50 – x)

Dấu “=” xảy ra khi x = 25.


Câu 2:

Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Biết diện tích của tứ giác ABCD là 18m2 thì diện tích của tứ giác EFGH là:

Xem đáp án

Đáp án A

+ Vì E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA nên EF, FG, GH, HE lần lượt là đường trung bình của các tam giác ABC, BCD, ADC, ADB nên EF//HG (vì cùng song song với AC); HE//FG (vì cùng song song với BD)

Suy ra tứ giác EFGH là hình bình hành, mà AC ⊥ BD (gt) => EFGH là hình chữ nhật.

Do đó SEFGH = HE. EF, mà EF =12AC; HE =12BD (tính chất đường trung bình)


Câu 3:

Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Biết diện tích của tứ giác ABCD là 40m2 thì diện tích của tứ giác EFGH là:

Xem đáp án

Đáp án D

+ Vì E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA nên EF, FG, GH, HE lần lượt là đường trung bình của các tam giác ABC, BCD, ADC, ADB nên EF//HG (vì cùng song song với AC); HE//FG (vì cùng song song với BD)

Suy ra tứ giác EFGH là hình bình hành, mà ACBD (gt) => EFGH là hình chữ nhật.

Do đó SEFGH = HE. EF, mà EF =12AC; HE =12BD (tính chất đường trung bình)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận