Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án (P1) (Vận dụng)

  • 2493 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx liên tục trên R và có đồ thị như hình dưới. Gọi a, A lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của fx+1 trên đoạn -1;0. Giá trị a+A bằng:

Xem đáp án

Đặt x+1=t. Khi đó:  x1;0t0;1

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy:a=min0;1ft=0  khi  t=0x=1A=min0;1ft=3  khi  t=1x=0

a+A=0+3=3

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn 1;4 và có đồ thị như hình vẽ:

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn 10;10 để bất phương trình fx+m<2m đúng với mọi x thuộc đoạn 1;4?

Xem đáp án

Ta có:fx+m<2m

2m<fx+m<2m

3m<fx<m

3m<min1;4fxmax1;4fx<m3m<23<mm>23m>3m>3

Kết hợp điều kiện đề bài  m3;10,mZm4;5;6;7;8;9;10

Vậy có 7 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Gọi M, N lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số fx=x3x+1 trên đoạn 0;4. Tính  M+2N

Xem đáp án

Hàm số xác định trên  0;4

Ta có:fx=x3x+1=x+1x32

Xét hàm số gx=x+1x32 trên đoạn 0;4 ta có:

g'x=x32+x+1.2x3

g'x=x3x3+2x+2

g'x=x33x1

g'x=0x=30;4x=130;4

Ta có  g0=9,g13=25627;g3=0;g4=5

VậyM=max0;4fx=g13=1639N=min0;4fx=g0=0M+2N=1639

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y=fx=x1+5x trên đoạn 1;5 

Xem đáp án

Lời giải:

TXĐ:  x105x0x1x5D=1;5

Ta có:  f'x=12x1125x=5xx12x1.5x

Cho  f'x=05x=x15x=x1x=31;5

Mặt khác  f1=2,f3=22,f5=2

Vậy max1;5fx=f(3)=22

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Gọi m và M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y=x4x2. Khi đó M+m bằng

Xem đáp án

Lời giải:

Ta có:  y=x4x2

TXĐ:  D=2;2

y'=1+x4x2y'=0   x+4x2=04x2=x

x0x2=4x2x0x2=2x0x=2x=2x=2

y2=2y2=22y2=2M=max2;2y=y(2)=2m=max2;2y=y(2)=22

m+m=222

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận