Trắc nghiệm Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân có đáp án (Nhận biết)

  • 819 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hãy chọn câu sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm, ta được một bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

Từ đó với a > b và c < 0 thì ac < bc nên A sai


Câu 2:

Cho a > b và c > 0, chọn kết luận đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương, ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Từ đó với a > b và c > 0 thì ac > bc nên A đúng


Câu 3:

Hãy chọn câu đúng. Nếu a > b thì?

Xem đáp án

Đáp án B

+ Với a > b, nhân cả hai vế của bất đẳng thức với -3 ta được -3a < -3b.

Tiếp tục cộng hai vế của bất đẳng thức với -1 ta được -3a - 1 < -3b - 1 nên A sai.

+ Vì a > b  a - 1 > b - 1  -3(a - 1) < -3(b - 1) nên B đúng, C sai

+ Vì a > b  a - 1 > b - 1  3(a - 1) > 3(b - 1) nên D sai


Câu 4:

Hãy chọn câu đúng. Nếu a > b thì?

Xem đáp án

Đáp án B

+ Với a > b, nhân cả hai vế của bất đẳng thức với -3 ta được: -3a < -3b.

Tiếp tục cộng hai vế của bất đẳng thức với 1 ta được: -3a + 1 < -3b + 1 nên A sai.

+ Vì a > b và -3 < 0 nên -3a < -3b nên B đúng.

+ Vì a > b và 3 > 0 nên 3a > 3b nên C sai.

+ Vì a > b  a - 1 > b - 1  3(a - 1) > 3(b - 1) nên D sai


Câu 5:

Hãy chọn câu sai. Nếu a < b thì?

Xem đáp án

Đáp án D

+ Vì a < b  4a < 4b  4a + 1 < 4b + 1 < 4b + 5 hay 4a + 1 < 4b + 5 nên A đúng.

+ Vì a < b  -2a > -2b  7 - 2a > 7 - 2b > 4 - 2b hay 7 - 2a > 4 - 2b nên B đúng.

+ Vì a < b  a - b < b - b  a - b < 0 nên C đúng.

+ Vì a < b  -3a > -3b  6 - 3a > 6 - 3b nên D sai


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận