Trắc nghiệm Phân thức đại số.Tính chất cơ bản của phân thức có đáp án (Thông hiểu)

  • 937 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Phân thức x2+12x có giá trị bằng 1 khi x bằng?

Xem đáp án

+ Điều kiện: 2x ≠ 0  x ≠ 0.

+ Ta có  x2+12x= 1 => x2 + 1 = 2x  x2 - 2x + 1 = 0

 (x - 1)2 = 0  x - 1 = 0  x = 1 (thỏa mãn)

Vậy x = 1.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tìm x để phân thức 5x+43-2x bằng 32?

Xem đáp án

+ Điều kiện: 3 - 2x ≠ 0  2x ≠ 3  x ≠ 32.

+ Ta có 5x+43-2x=32 => (5x + 4).2 = 3.(3 - 2x)

10x + 8 = 9 - 6x  x = 116 (TM).

Vậy x = 116.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Có bao nhiêu giá trị của x để phân thức x2-911 có giá trị bằng 0?

Xem đáp án

+ Vì 11 ≠ 0 (luôn đúng) nên phân thức x2-911 luôn có nghĩa.

+ Ta có x2-911 = 0  x2 - 9 = 0  x2 = 9 [x=3x=-3

Vậy có hai giá trị của x thỏa mãn yêu cầu đề bài: x = 3; x = -3.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Giá trị của x để phân thức x2-1x2-2x+1 có giá trị bằng 0 là?

Xem đáp án

+ Điều kiện:

x2 - 2x + 1 ≠ 0  (x - 1)2 ≠ 0  x - 1 ≠ 0  x ≠ 1.

+ Ta có

x2-1x2-2x+1 = 0 => x2 - 1 = 0  x2 = 1 [x=1 (L)x=-1 (TM)

Vậy x = -1.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

208 Xoăn
16:28 - 01/09/2021

Đáp án phải là C.3 chứ, mấy ông không biết tính toán à.Chả lẽ phép tính cỏn con đấy cũng không biết thì mấy ông làm ăn cái gì hả

208 Xoăn
16:30 - 01/09/2021

Câu 4 và câu 5 sai hết

Mai Quốc Đạt
20:55 - 29/11/2021

câu này đáp án C