Trắc nghiệm Phép cộng, phép trừ các phân thức đại số có đáp án ( vận dụng)

  • 1000 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Giá trị của biểu thức P = 6x2+8x+7x3-1+xx2+x+1-6x-1 với x =12  là?

Xem đáp án

=6x2+8x+7+x2-x-6x2-6x-6(x-1)(x2+x+1)

=x2+x+1(x-1)(x2+x+1)=1x-1

Thay x = 12 vào P =1x-1 ta được P = 112-1=1-12=-2.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về giá trị của biểu thức

B = xx3+1+1-xx2-x+1+1x+1 với x = -2?

 

Xem đáp án

Ta có B = xx3+1+1-xx2-x+1+1x+1

=x(x+1)(x2-x+1)+(1-x)(x+1)(x+1)(x2-x+1)+1.(x2-x+1)(x+1)(x2-x+1)

=x+1-x2+x2-x+1(x+1)(x2-x+1)=2x3+1

Thay x = -2 vào B =2x3+1  ta được B =2(-2)3+1=-27

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về giá trị của biểu thức

M=10(x+2)(3-x)-12(3-x)(3+x)-1(x+3)(x+2) với x = -0,25

Xem đáp án

Ta có

M = 10(x+2)(3-x)-12(3-x)(3+x)-1(x+3)(x+2)

=10(x+3)-12(x+2)-(3-x)(x+2)(3-x)(x+3)

=10x+30-12x-24-3+x(x+2)(3-x)(x+3)

=-x+3(x+2)(3-x)(x+3)=1(x+2)(x+3)

Thay x = -0,25 vào M =1(x+2)(x+3)  ta được

M=1(-0,25+2)(-0,25+3)=1677

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về giá trị của biểu thức

M=10(x+2)(3-x)-12(3-x)(3+x)-1(x+3)(x+2)

với x = -0,25?

Xem đáp án

Ta có

M =10(x+2)(3-x)-12(3-x)(3+x)-1(x+3)(x+2)

=10(x+3)-12(x+2)-(3-x)(x+2)(3-x)(x+3)

=10x+30-12x-24-3+x(x+2)(3-x)(x+3)

=-x+3(x+2)(3-x)(x+3)=1(x+2)(x+3)

Thay x = -0,25 vào M = 1(x+2)(x+3) ta được

M=1(-0,25+2)(-0,25+3)=1677

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận