Trắc nghiệm Phương trình đường thẳng trong không gian có đáp án (P1)

  • 2334 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x23=y+11=z+32. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d?

Xem đáp án

Đáp án A

Thay tọa độ x;y;z vào phương trình đường thẳng (d)M2;1;3d


Câu 2:

Điểm nào sau đây nằm trên đường thẳng x+12=y22=z1

Xem đáp án

Đáp án B

Lần lượt thay tọa độ các điểm vào phương trình ta được:

0+12=12221 nên A sai.

1+12=022=11 nên B đúng

Thay tọa độ các điểm đáp án C, D vào đường thẳng ta thấy đều không thỏa mãn.


Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x=ty=1tz=2+t. Đường thẳng d đi qua các điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Đường thẳng d có phương trình chính tắc: x1=y11=z21

Thay các điểm ở mỗi đáp án vào phương trình trên ta thấy chỉ có đáp án D là cả hai điểm đều thỏa mãn phương trình.


Câu 4:

Trong không gian Oxyz, đường thẳng d:x12=y21=z32 đi qua điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Thay tọa độ điểm P1;2;3 vào phương trình đường thẳng d:x12=y21=z32 ta được: 112=221=332=0Pd


Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng d:x=12ty=3tz=2+t

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình chính tắc của đường thẳng d là: x12=y3=z21


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận