Trắc nghiệm Toán 8 bất phương trình bậc nhất một ẩn có đáp án

  • 1419 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≥ 8 trên trục số, ta được?

Xem đáp án

Ta biểu diễn x ≥ 8 trên trục số như sau:

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x > 8 trên trục số, ta được?

Xem đáp án

Ta biểu diễn x > 8 trên trục số như sau: 

 

 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn? Hãy chọn câu đúng?

Xem đáp án

Bất phương trình dạng ax + b > 0 (hoặc ax + b < 0, ax + b ≥ 0, ax + b ≤ 0) trong đó a và b là hai số đã cho, a ≠ 0, gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Nên y < 10 - 2y là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn? Hãy chọn câu đúng?

Xem đáp án

Bất phương trình dạng ax + b > 0 (hoặc ax + b < 0, ax + b ≥ 0, ax + b ≤ 0) trong đó a và b là hai số đã cho, a ≠ 0, gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Nên 3/4 - y < 1 là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Bất phương trình x - 2 > 4, phép biến đổi nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có x - 2 > 4, chuyển -2 từ vế trái sang vế phải ta được x > 4 + 2.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

4 tháng trước

Hoàng Ngô

Bình luận


Bình luận