Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án (Vận dụng)

  • 1014 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tứ giác ABCD có AB = BC, CD = DA, góc B = 90 độ ;góc  D = 120 độ. Hãy chọn (ảnh 1)

Xem đáp án

Tứ giác ABCD có AB = BC, CD = DA, góc B = 90 độ ;góc  D = 120 độ. Hãy chọn (ảnh 2)

Tứ giác ABCD có AB = BC, CD = DA, góc B = 90 độ ;góc  D = 120 độ. Hãy chọn (ảnh 3)


Câu 2:

Tứ giác ABCD có AB = BC, CD = DA,góc B = 100 độ, gócD ̂= 70 độ. Tính (ảnh 1)

Xem đáp án

Tứ giác ABCD có AB = BC, CD = DA,góc B = 100 độ, gócD ̂= 70 độ. Tính (ảnh 2)

Tứ giác ABCD có AB = BC, CD = DA,góc B = 100 độ, gócD ̂= 70 độ. Tính (ảnh 3)


Câu 3:

Cho tứ giác ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất.

Xem đáp án

+ Xét tam giác OAB ta có OA + OB > AB (vì trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại).

Tương tự ta có OC + OD > CD; OB + OC > BC; OA + OD > AD

Cộng vế với vế ta được

OA + OB + OC + OD + OB + OC + OA + OD > AB + BC + CD + AD

<=> 2(OA + OB + OC + OD) > AB + BC + CD + DA

<=> OA + OB + OC + OD > AB+BC+CD+DA2 nên B đúng

+ Xét tam giác ABC có AB + BC > AC (vì trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại).

Tương tự ta có BC + CD > BD; CD + DA > AC; AD + DB > BD

Cộng vế với vế ta được

AB + BC + BC + CD + CD + DA + DA + AB > AC + BD + AC + BD

<=> 2(AB + BC + CD + DA) > 2(AC + BD)

<=> AB + BC + CD + DA > AC + BD mà AC + BD = OA + OC + OB + OD nên

OA + OB + OC + OD < AB + BC + CD + DA nên A đúng

Vậy cả A, B đều đúng.

Đáp án cần chọn là:C


Câu 4:

Tam giác ABC có góc A = 60 độ, các tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại I (ảnh 1)

Xem đáp án

Tam giác ABC có góc A = 60 độ, các tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại I (ảnh 2)

Tam giác ABC có góc A = 60 độ, các tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại I (ảnh 3)

Tam giác ABC có góc A = 60 độ, các tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại I (ảnh 4)


Câu 5:

Tứ giác ABCD có góc C + góc D  = 90 độ . Chọn câu đúng. A. AC^2 + BD^2 = AB^2 – CD^2 (ảnh 1)

Xem đáp án

Tứ giác ABCD có góc C + góc D  = 90 độ . Chọn câu đúng. A. AC^2 + BD^2 = AB^2 – CD^2 (ảnh 2)

Tứ giác ABCD có góc C + góc D  = 90 độ . Chọn câu đúng. A. AC^2 + BD^2 = AB^2 – CD^2 (ảnh 3)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận