Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dung hằng đẳng thức đáng nhớ (có lời giải chi tiết)

  • 2158 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 32 phút

Câu 1:

Phân tích đa thức x3y3 + 6x2y2 + 12xy  + 8 thành nhân tử ta được

Xem đáp án

Ta có

x3y3 + 6x2y2 + 12xy + 8= (xy)3 + 3(xy)2.2 + 3xy.22 + 23 = (xy + 2)3

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Phân tích đa thức 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 thành nhân tử ta được

Xem đáp án

Ta có

8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3  = (2x)3 + 3.(2x)2y + 3.2x.y2 + y3 = (2x + y)3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Ta có (5x  4)2  49x2 = (5x  4)2  (7x)2

          = (5x – 4 + 7x)(5x – 4 – 7x)

          = (12x – 4)(-2x – 4) = 4.(3x – 1).(-2)(x + 2)

          = -8(3x – 1)(x + 2)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Ta có (3x  2y)2  (2x  3y)2 = (3x – 2y + 2x – 3y)(3x – 2y – (2x – 3y))

          = (5x – 5y)(3x – 2y – 2x + 3y) = 5(x – y)(x + y)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta có

+) 4x2 + 4x + 1 = (2x)2 + 2.2x.1 + 12= (2x + 1)2  A đúng

+) 9x2  24xy + 16y2 = (3x)2  2.3x.4y + (4y)2 = (3x  4y)2  B đúng

+) x24+2xy+4y2=x22+2.x2.2y+2y2=x2+2y2 C đúng, D sai.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nhan Kieu

1 năm trước

Trần Đại Nghĩa

Dễ quá

1 năm trước

Nguyễn Văn Thanh

Bình luận


Bình luận