Bài tập Phương trình tích (có lời giải chi tiết)

  • 1151 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nghiệm của phương trình ( x + 2 )( x - 3 ) = 0 là? 

Xem đáp án

Ta có: ( x + 2 )( x - 3 ) = 0 ⇔ Bài tập: Phương trình tích | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Vậy nghiệm của phương trình là x = - 2; x = 3.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Tập nghiệm của phương trình ( 2x + 1 )( 2 - 3x ) = 0 là?

Xem đáp án

Ta có: ( 2x + 1 )( 2 - 3x ) = 0 ⇔ Bài tập: Phương trình tích | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phương trình tích | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Vậy tập nghiệm của phương trình S = { - 1/2; 2/3 }.

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Nghiệm của phương trình 2x(x+1)=x2-1 là? 

Xem đáp án

Nghiệm của phương trình 2x( x + 1 ) = x^2 - 1 là? A. x = - 1 B x=+-1 (ảnh 1)


Câu 4:

Giá trị của m để phương trình ( x + 2 )( x - m ) = 4 có nghiệm x = 2 là?

Xem đáp án

Phương trình ( x + 2 )( x - m ) = 4 có nghiệm x = 2, thay x = 2 vào phương trình đã cho

Khi đó ta có: ( 2 + 2 )( 2 - m ) = 4 ⇔ 4( 2 - m ) = 4

⇔ 2 - m = 1 ⇔ m = 1.

Vậy m = 1 là giá trị cần tìm.

Chọn đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận