Chuyên đề Toán 12 Bài 2: Lôgarit có đáp án

  • 386 lượt thi

  • 56 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho x,y>0 vàx2+4y2=12xy. Khẳng đinh nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Vớix,y>0, ta có: x2+4y2=12xyx+2y2=16xy

                                                log2x+2y2=log216xy

                                                2log2x+2y=4+log2x+log2y 

                                                log2x+2y=2+12log2x+log2y. 

Chọn C.

Câu 2:

Cho các số thực a<b<0. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Vì khi a<b<0 không tồn tại ln a, ln b 

Chọn B.


Câu 3:

Cho a, b, c, d là các số thực dương, khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Do a,b,c,d là các số thực dương, khác 1 nên ta có:

ac=bdclna=dlnblnalnb=dc.

Chọn B.


Câu 4:

Với các số thực dương a,b bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Ta có:

log22a3b=log22a3log2b=log22+log2a3log2b=1+3log2alog2b.

Chọn A.

Câu 5:

Cho a,b,c,d>0. Rút gọn biểu thức S=lnab+lnbc+lncd+lnda ta được

Xem đáp án

Ta có: S=lnab+lnbc+lncd+lnda=lnab.bc.cd.da=ln1=0. 

Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận