Tổng hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 2 Đại số 8

  • 1308 lượt thi

  • 70 câu hỏi

  • 100 phút

Câu 1:

Điều kiện xác định của phân thức x2-49x2-16

Xem đáp án


Câu 2:

Giá trị của x để phân thức x3-16xx3-3x2-4xbằng 0

Xem đáp án

Để phân thứcBài tập tổng hợp chương 2 Đại số 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

bằng 0

Bài tập tổng hợp chương 2 Đại số 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập tổng hợp chương 2 Đại số 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập tổng hợp chương 2 Đại số 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Cặp phân thức nào không bằng nhau ?

Xem đáp án

+ Ta có Bài tập tổng hợp chương 2 Đại số 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án ⇒ 16xy.3 = 24x.2y ⇔ (16xy)/(24x) = (2y)/3.

+ Ta cóBài tập tổng hợp chương 2 Đại số 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án ⇒ 3.16xy = 2y.24x ⇔ 3/(24x) = (2y)/(16xy).

+ Ta cóBài tập tổng hợp chương 2 Đại số 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án ⇒ - 16xy.3 = - 2y.24x ⇔ (- 16xy)/(24x) = (- 2y)/3.

+ Ta cóBài tập tổng hợp chương 2 Đại số 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án ⇒ -x2y.3ykhông bằng xy.3xy.

(-x2y)/(3xy) không bằng (xy)/(3y).

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Tìm biểu thức A sao cho : Ax2y3=-2xy2x2y

Xem đáp án

Ta có:Bài tập tổng hợp chương 2 Đại số 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án ⇔x2y3.(-2xy2)=x2y.A

Bài tập tổng hợp chương 2 Đại số 8 | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức đại số ?

Xem đáp án

Nhớ lại định nghĩa: Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng A/B, trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận