Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

  • 4251 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

 Cho số phức z = - 6i + 6. Số phức liên hợp của z là

Xem đáp án

Chọn A.

Ta có:


Câu 4:

Cho hai số phức z1 = 1 + 2i  z2 = 2 - 3i. Tính z1.z2?

Xem đáp án

Chọn C

Ta có: z1.z2 = (1 + 2i). (2 - 3i) = (1.2 + 2.3) + [1.(-3) + 2.2]. i = 8 + i


Câu 5:

Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 2 - 3i. Phần ảo của số phức w = 3z1 - z2 là

Xem đáp án

Chọn B.

w = 3z1 - 22

= 3(1 + 2i) - 2(2 - 3i)

= 3 + 6i - 4 + 6i

= -1 + 12i.

Vậy phần ảo của số phức w là 12.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận