Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Những hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án

  • 610 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Hãy cho biết (x+3)2 bằng đa thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

(x+3)2=x2+2.x.3+32=x2+6x+9


Câu 2:

Chọn đáp án đúng:

Khi viết biểu thức x24x+4, dưới dạng bình phương của một hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án B

x24x+4=x22x.2+22=(x2)2


Câu 3:

Chọn đáp án đúng:

Khi viết biểu thức 19x2+13xy+14y2 dưới dạng bình phương một tổng có kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án D

19x2+13xy+14y2=(13x)2+2.13x.12y+(12y)2=(13x+12y)2


Câu 4:

Chọn đáp án đúng:

Khai triển x12y2 là:

Xem đáp án

Đáp án A

(x12y)2=x22.x.12y+(12y)2=x2xy+14y2


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Khai triển x225 là:

Xem đáp án

Đáp án B

x225=x252=(x+5)(x5)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận