Trắc nghiệm Bài tập mức độ trung bình Những hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án (phần 2)

  • 570 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức 27642x3y3 có thể được viết lại thành:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

27642x3y3=3432x3y3=342x3y3=32x94y3

Vậy đáp án đúng là D


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức 1125a2b3 có thể được viết lại thành:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

1125a2b3=153a2b3=15a2b3=a525b3

Vậy đáp án đúng là A


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Viết lại biểu thức sau thành dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu: x3+2x2z+43xz2+827z3

Xem đáp án

Đáp án B

x3+2x2z+43xz2+827z3=x3+3.x2.23z+3.x.23z2+23z3=x+23z3

Vậy đáp án đúng là B


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Viết lại biểu thức sau thành dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu: 1832y+6y28y3

Xem đáp án

Đáp án C

1832y+6y28y3=1233.122.2y+3.12.2y22y3=122y3

Vậy đáp án đúng là C


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Viết lại biểu thức sau thành dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu: 2754z+36z28z3

Xem đáp án

Đáp án A

2754z+36z28z3=333.32.2z+3.3.2z22z3=32z3

Vậy đáp án đúng là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận