Trắc nghiệm Bài tập mức độ trung bình Những hằng đẳng thức đáng nhớ (phần 3)

  • 359 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải để được câu hoàn chỉnh:

Xem đáp án

Ta có:

mn2m2+mn2+n4=m3n23=m3n6m+n2m2mn2+n4=m3+n23=m3+n6m33m2n+3mn2n3=mn3

Kết luận:

Nối 1 với m3n6

Nối 2 với m3+n6

Nối 3 với mn3


Câu 2:

Nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải để được câu hoàn chỉnh:

Xem đáp án

Ta có:

64x3125=4x516x2+20x+258x3+y3=2x+y4x22xy+y22x+y3=8x3+12x2y+6xy2+y3

Kết luận:

Nối 1 với 4x516x2+20x+25

Nối 2 với 2x+y4x22xy+y2

Nối 3 với 8x3+12x2y+6xy2+y3


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Ta luôn có: 10a21100a4+10a2+1, đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

VT=10a21100a4+10a2+1=10a2313=1000a61=VP

Khẳng định trên là đúng.

Vậy đáp án là Đúng


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức A=x1x2+x+1x+1x2x+1x không phụ thuộc vào giá trị của x, đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

A=x1x2+x+1x+1x2x+1x=x31x3+1x=x31x31x=x2

Giá trị của biểu thức A phụ thuộc vào x.

Vậy đáp án là Sai


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức A=x+23x2312x2 không phụ thuộc vào giá trị của x, đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

A=x+23x2312x2=x3+6x2+12x+8x36x2+12x812x2=x3+6x2+12x+8x3+6x212x+812x2=x3x3+6x2+6x212x2+12x12x+8+8=16

Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào x.

Vậy đáp án là Đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận