Trắc nghiệm Phép nhân, phép chia các phân thức đại số có đáp án ( Thông hiểu)

  • 757 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép tính 3x2-6xy+3y25x2-5xy+5y2:10x-10yx3+y3 có kết quả là

Xem đáp án

Ta có 3x2-6xy+3y25x2-5xy+5y2:10x-10yx3+y3=3x2-6xy+3y25x2-5xy+5y2.x3+y310x-10y

 =  3(x2-2xy+y2)5(x2-xy+y2).(x+y)(x2-xy+y2)10(x-y)

=  3(x-y)25(x2-xy+y2).(x+y)(x2-xy+y2)10(x-y)

=  3(x2-y2)50 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho x3+1x2+2x+1:3x2-3x+3x2-1=x-1.... Biểu thức thích hợp điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Ta có x3+1x2+2x+1:3x2-3x+3x2-1=(x+1)(x2-x+1)(x+1)2.(x-1)(x+1)3(x2-x+1)

=  (x+1)(x2-x+1).(x-1)(x+1)(x+1)2.3(x2-x+1)=x-13

Vậy số cần điền là 3.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chọn đáp án đúng nhất. Phân thức 152(x+y)  là kết quả của tích

Xem đáp án

Ta có

+) 5(x+y)4(x-y).6(x-y)(x+y)25(x+y).6(x-y)4(x-y)(x+y)2=152(x+y)  nên A đúng

+) x2-2xy+y215x+15y.4x2+8xy+4y2x2-y2 =  (x-y)24(x+y)215(x+y)(x-y)(x+y)=4(x-y)15 nên B sai

+) x2y+xy22x-2y.15x-15yx3y+2x2y2+xy3 =  xy(x+y).15(x-y)2(x-y)xy(x+y)2=152(x+y)nên C đúng

Vậy cả A, C đều đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Phân thức x+y(x-y)2 là kết quả của phép chia

Xem đáp án

Ta có

+) (x-y)2(x+y)2:(x-y)4(x+y)3 = (x-y)2(x+y)2.(x+y)3(x-y)4=x+y(x-y)2 nên A đúng

+) (x-y)2(x+y)2:(x-y)3(x+y)3 = (x-y)2(x+y)2.(x+y)3(x-y)3=x+yx-y nên B sai

+) x-y(x+y)2:(x-y)4(x+y)3 = x-y(x+y)2.(x+y)3(x-y)4=x+y(x-y)3 nên C sai

+) -(x-y)2(x+y)2:(x-y)4(x+y)3 = -(x-y)2(x+y)2.(x+y)3(x-y)4=-(x+y)(x-y)2 nên D sai

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Phân thức 15x là kết quả của phép chia:

Xem đáp án

Ta có

+) 5x2-20y23x+6y:5x-10y9x5(x2-4y2)3(x+2y).9x5(x-2y)=5(x-2y)(x+2y).9x3(x+2y)5(x-2y)  = 3x nên A sai.

+) 45x-90y3x+6y:x2-4y2x2+4xy+4y2

=45(x-2y)3(x+2y).(x+2y)2(x-2y)(x+2y)=45(x-2y)(x+2y)23(x+2y)2(x-2y)=15

nên B sai.

+) x2-y22y:(y-x) = (x-y)(x+y)2y.1y-x=(x-y)(x+y)2y.-1x-y=-x-y2y nên C sai

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận