Trắc nghiệm Toán 12 Bài 3: Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án (Mới nhất)

  • 308 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  fx=x32x24x+1 trên đoạn  1;3.

Xem đáp án

Đạo hàm  f'x=3x24x4f'x=0x=21;3x=231;3.

Ta có  f1=4f2=7f3=2max1;3fx=2. Chọn B.

Cách 2. Sử dụng chức năng MODE 7 và nhập hàm  fX=X32X24X+1 với thiết lập Start 1, End 3 Step 0,2.

Quan sát bảng giá trị F(X) ta thấy giá trị lớn nhất F(x) bằng -2 khi X=3


Câu 2:

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  fx=2x3+3x212x+2 trên đoạn  1;2.

Xem đáp án

Đạo hàm  f'x=6x2+6x12f'x=0x=11;2x=21;2.

Ta có  f1=15f1=5f2=6max1;2fx=15. Chọn C.


Câu 3:

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  fx=2x3+3x21 trên đoạn  2;12. Tính  P=Mm.

Xem đáp án

Đạo hàm  f'x=6x2+6x f'x=0x=02;12x=12;12.

Ta có   f2=5f1=0f12=12m=min2;12fx=5M=max2;12fx=0P=Mm=5. Chọn D.


Câu 4:

Biết rằng hàm số  fx=x33x29x+28 đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;4] tại  x0. Tính  P=x0+2018. 

Xem đáp án

Đạo hàm  f'x=3x26x9f'x=0x=10;4x=30;4.

Ta có  f0=28f3=1f4=8min0;4fx=1 khi  x=3=x0P=2021. Chọn C.


Câu 5:

Xét hàm số  fx=43x32x2x3 trên  1;1. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đạo hàm  f'x=4x24x1=2x+120, x.

Suy ra hàm số  fx nghịch biến trên đoạn  1;1 nên có giá trị nhỏ nhất tại x=1 và giá trị lớn nhất tại x=-1. Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận