256 Bài tập Hàm số mũ và Logarit cực hay có lời giải chi tiết (P2)

  • 6496 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình 2x2=3

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phương pháp

Giải phương trình mũ:

()

Cách giải

Ta có:


Câu 2:

Tập nghiệm của bất phương trình eπx>1

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phương pháp

Giải bất phương trình mũ:

.

Cách giải

Ta có: .


Câu 3:

Nếu log35=a thì biểu thức log4575 bằng

Xem đáp án

Chọn đáp án C 

Phương pháp

Sử dụng các công thức

(giả sử các biểu thức là có nghĩa).

Cách giải

 


Câu 5:

Tập hợp các số thực m để phương trình log2x=m có nghiệm thực là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Phương pháp

Hàm số có tập giá trị là .

Cách giải

Hàm số có tập giá trị là nên phương trình có nghiệm thực với mọi giá trị của m.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận