256 Bài tập Hàm số mũ và Logarit cực hay có lời giải chi tiết (P4)

  • 6511 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình log5(6-5x)=1-x bằng:

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Phương pháp

+) Giải phương trình logarit cơ bản: .

+) Giải phương trình bậc cao đối với hàm số mũ.

Cách giải

 

 

Vậy tập nghiệm của phương trình là .


Câu 2:

Tập nghiệm S của bất phương trình (tanπ7)x2-x-9tanπ7x-1 là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Phương pháp

Giải bất phương trình mũ cơ bản: .

Cách giải

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 


Câu 3:

Cho log3a=5 và log3b=23. Tính giá trị của biểu thức I=2log6log5(5a)+log19b3

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Phương pháp

Sử dụng các công thức:

 

Cách giải

.


Câu 4:

Hàm số f(x)=log3(sinx) có đạo hàm là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Phương pháp

.

Cách giải

.


Câu 5:

Phương trình log2(x+1)=2 có nghiệm là

Xem đáp án

Chọn C.

Phương pháp:

 

Cách giải:


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận