256 Bài tập Hàm số mũ và Logarit cực hay có lời giải chi tiết (P5)

  • 6501 lượt thi

  • 53 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đầu mỗi tháng chị Tâm gửi vào ngân hàng 3.000.000 đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất là 0,6% một tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ tất toán vào cuối tháng và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian chị Tâm gửi tiền. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng kể từ khi bắt đầu gửi thì chị Tâm có được số tiền cả lãi và gốc không ít hơn 50.000.000 đồng ?

Xem đáp án

Chọn A.

Phương pháp: 

Sử dụng công thức lãi kép, số tiền gửi vào đầu hàng tháng trong đó: 

M : số tiền gửi vào đều đặn đầu mỗi tháng. 

r : lãi suất. 

n : thời gian gửi. 

A : số tiền nhận được sau n thời gian gửi. 

Cách giải: 

Giả sử sau n tháng người đó nhận được không ít hơn 50 000 000 đồng ta có:

 

Vậy sau ít nhất 16 tháng kể từ khi bắt đầu gửi thì chị Tâm có được số tiền cả lãi và gốc không ít hơn 50.000.000 đồng.


Câu 2:

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình 0,52x-4>0,5x+1

Xem đáp án

Chọn D.

Phương pháp:

 

Cách giải:

 

Vậy nghiệm nguyên dương của phương trình là


Câu 3:

Tìm tập xác định D của hàm số y=log2(2-x)

Xem đáp án

Chọn B.

Phương pháp: 

Hàm số xác định  

Cách giải:

Hàm số xác định  

Vậy


Câu 4:

Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình ln(3ex-2)=2x Số tập con của S bằng

Xem đáp án

Chọn C.

Phương pháp:

 

Cách giải:

S là tập hợp tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình  

Số tập con của S bằng 1, chính là tập hợp


Câu 5:

Biết rằng nếu xR thỏa mãn 27x+27-x=4048 thì 3x+3-x=9a+b trong đó a,bN,0<a9 Tổng a+b bằng

Xem đáp án

Chọn B.

Phương pháp:

+) Sử dụng công thức

tìm  

+) Chặn khoảng giá trị của a , tìm thỏa mãn, từ đó tìm b và tính a + b.

Cách giải: 

Theo đề bài ta có:

 

 

Ta có:

 

Vậy


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận