Trắc nghiệm Toán 12 Bài Thể tích khối chóp có đáp án (Mới nhất)

  • 346 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA=a2.  Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD

Xem đáp án

Media VietJack

Diện tích hình vuông ABCD SABCD=a2 .

Chiều cao khối chóp là  SA=a2.

Vậy thể tích khối chóp VS.ABCD=13SABCD.SA=a323.

Chọn D.

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABC có tam giác SBC là tam giác vuông cân tại S, SB=2a  và khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC   bằng 3a.  Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC

Xem đáp án

Ta chọn SBC  làm mặt đáy  chiều cao khối chóp là dA,SBC=3a.

Tam giác SBC  vuông cân tại S nên SΔSBC=12SB2=2a2.

Vậy thể tích khối chóp V=13SΔSBC.dA,SBC=2a3.  Chọn A.


Câu 3:

Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, SA=4,  AB=6,  BC=10  CA=8 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

Xem đáp án

Media VietJack

Tam giác ABC, có AB2+AC2=62+82=102=BC2

tam giác ABC vuông tại A SΔABC=12AB.AC=24.

Vậy thể tích khối chóp VS.ABC=13SΔABC.SA=32.  Chọn C.

Câu 4:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có cạnh AB=a , BC=2a . Hai mặt bên SAB  SAD  cùng vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD , cạnh SA. Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABCD

Xem đáp án

Media VietJack

Vì hai mặt bên SAB  SAD  cùng vuông góc với ABCD , suy ra SAABCD . Do đó chiều cao khối chóp là SA=a15 .

Diện tích hình chữ nhật ABCD là SABCD=AB.BC=2a2.

Vậy thể tích khối chóp  VS.ABCD=13SABCD.SA=2a3153.

Chọn B.


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy ABCD  SC=a5 . Tính theo a thể tích V khối chóp  S.ABCD

Xem đáp án

Media VietJack

Đường chéo hình vuông AC=a2.

Xét tam giác SAC , ta có SA=SC2AC2=a3 .

Chiều cao khối chóp là SA=a3 .

Diện tích hình vuông ABCD là SABCD=a2.

Vậy thể tích khối chóp VS.ABCD=13SABCD.SA=a333.

Chọn A.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận