225 Bài tập Số phức ôn thi Đại học có lời giải (P1)

  • 7581 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm M như hình bên ?

Xem đáp án

Đáp án C

Số phức z = a+bi có điểm biểu diễn là M(a;b)

Điểm M(-2;1) biểu diễn số phức z = -2+i


Câu 2:

Kí hiệu z1 ; z2 là hai nghiệm phức của phương trình 3z2 - z + 1 = 0 .Tính P = z1 +z2 

Xem đáp án

Đáp án D

z1, z2 là nghiệm phức của phương trình  3z2 - z + 1 = 0


Câu 3:

Số phức nào dưới đây là số thuần ảo ?

Xem đáp án

Đáp án B

Số ảo z = a + bi gọi là số thuần ảo nếu a = 0  và b 0

Do đó z = 3i là số thuần ảo


Câu 4:

 Cho hai số phức z1 = 5 - 7i và z2 = 2 + 3i. Tìm số phức z = z1z2

Xem đáp án

Đáp án A

z = z1 + z2 = 5-7i+2+3i = 7 - 4i


Câu 5:

Phương trình nào dưới đây nhận hai số phức 1+2i và 1-2i là nghiệm ?     

Xem đáp án

Đáp án C

Cách 1: bấm máy tính giải các phương trình ở đáp án

Cách 2: Ta có:

=> Áp dụng Vi-et ta được phương trình là:

z2 - 2z +3 = 0 


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

1 năm trước

hien thu

Bình luận


Bình luận