Chuyên đề Toán 12 Bài 3: Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số có đáp án

  • 334 lượt thi

  • 164 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x33x+1  trên khoảng (0; 2) là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Hàm số liên tục trên khoảng (0; 2).

Ta có y'=3x23

y'=03x2=3x=1x=1

Vì ta đang xét hàm số trên khoảng (0; 2) nên ta loại giá trị x=1

Xét bảng biến thiên của hàm số trên khoảng (0; 2)

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  y=x^3-3x+1 trên khoảng (0; 2) là (ảnh 1)

Từ bảng biến thiên suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số min0;  2y=1  đạt tại x=1

Chọn D

Câu 2:

Cho hàm số fx=13x6+25x512x2+x+1 .

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Tập xác định D=

Ta có f'x=2x5+2x4x+1=x12x4+1

Khi đó f'x=0x12x4+1=0x=1

Bảng biến thiên

Cho hàm số y= -1/3x^6+2/5x65-1/3x62+x+1 . Khẳng định nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy maxfx=4730  tại x=1

Chọn B


Câu 3:

Gọi a là giá trị lớn nhất của hàm số fx=68xx2+1  trên khoảng ;  1

Khi đó giá trị của biểu thức P=68aa2+1  bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Hàm số liên tục trên khoảng ;  1

Ta có f'x=8x212x8x2+12

Khi đó f'x=08x212x8=0x=2;  1x=12;  1

Bảng biến thiên

Gọi a là giá trị lớn nhất của hàm số  f(x)= 6-8x/ x^2+1  trên khoảng ( - vô cùng, 1) Khi đó giá trị của biểu thức P=6-8a/a^2+1  bằng (ảnh 1)

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy max;  1fx=8P=68aa2+1=5865

Chọn C


Câu 4:

Cho hàm số y=fx=x2x+1x2+x+1 . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Tập xác định D=

Ta có y=fx=12xx2+x+1y'=2x2+x+12x2x+1x2+x+12=2x22x2+x+12

Do đó y'=02x22=0x=±1

Bảng biến thiên

Cho hàm số  y=f(x)=x^2-x+1/ x62+x+1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? (ảnh 1)

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy minfx=13  tại x=1


Câu 5:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x2x2  trên (2; 6) là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận