Chuyên đề Toán 12 Bài 4: Phương trình mũ - Bất phương trình mũ có đáp án

  • 266 lượt thi

  • 154 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 2x2x4=116 là

Xem đáp án

Cách 1: Ta có 2x2x4=116x2x4=log2116x2x=0x=1x=0.

Vậy tổng tất cả các nghiệm của phương trình là 1.

Cách 2: Ta có: 2x2x4=24x2x4=4x2x=0x=0x=1.

Vậy tổng tất cả các nghiệm của phương trình là 1.

Chọn D.


Câu 2:

Tổng các nghiệm của phương trình 0,6x259x212=271253 là

Xem đáp án

Ta có: 0,6x259x212=27125335x.532x224=359

35x.35242x2=3593524+x2x2=3592x2+x+24=9x=3x=52.

Vậy tổng các nghiệm là 12

Chọn B.


Câu 3:

Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình 3.5x2x2+1=5.32x2+x+1 là

Xem đáp án

Ta có:3.5x2x2+1=5.32x2+x+15x2x2+132x2+x+1=53532x2+x+1=53

                                                  2x2+x+1=1x=0x=12.

Vậy tổng các nghiệm là 12

Chọn D.


Câu 4:

Gọi T là tích tất cả các nghiệm của phương trình 3+22x2x+2=322x32. Tìm T.

Xem đáp án

Nhận xét: 3+22322=1322=13+22=3+221, nên

          3+22x2x+2=322x323+22x2x+2=3+222x3

x2x+2=2x3x3+x2x=0x=0x=1±52.

Do đó tích tất cả các nghiệm là 0.

Chọn A.


Câu 5:

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình 4x25.2x2+4=0 là

Xem đáp án

Ta có: 4x25.2x2+4=022x25.2x2+4=0 

2x225.2x2+4=02x2=12x2=4x2=0x2=2x=0x=±2.

Chọn A.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận