Ôn tập chương 1

  • 3228 lượt xem

  • 10 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Tứ giác ABCD là hình gì nếu AB = DC và AB=DC

Xem đáp án »

Giải bài 3 trang 27 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10 tứ giác ABCD là hình bình hành

Giải bài 3 trang 27 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

⇒ tứ giác ABCD là hình thoi.

(Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi)


Câu 4:

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho:

Giải bài 5 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

Xem đáp án »

Giải bài 5 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

a) Giải bài 5 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10 M là đỉnh còn lại của hình bình hành AOBM.

+ AOBM là hình bình hành ⇒ AM = OB

Mà OB = OA (= bán kính đường tròn) ⇒ AM = AO ⇒ ΔAMO cân tại A (1)

+ AOBM là hình bình hành ⇒ AM//BO

Giải bài 5 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

Từ (1) và (2) ⇒ ΔAMO đều ⇒ OM = OA ⇒ M nằm trên đường tròn ngoại tiếp ΔABC.

Mà Giải bài 5 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10 nên M là điểm chính giữa cung Giải bài 5 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

b) Chứng minh tương tự phần a) ta có: Giải bài 5 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10 N là điểm chính giữa cung BC.

c) Giải bài 5 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10 P là điểm chính giữa cung CA.


Câu 5:

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính:

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

Xem đáp án »

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

Vẽ hình bình hành ABDC, gọi H là giao điểm của AD và BC.

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

+ Hình bình hành ABDC có AB = AC ⇒ ABDC là hình thoi ⇒ AD ⊥ BC tại H.

+ H là trung điểm BC ⇒ BH = BC/2 = a/2.

+ ΔABH vuông tại H nên:

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

+ H là trung điểm AD ⇒ AD = 2. AH = a√3.

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10


Câu 10:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

a) Điểm A nằm trên trục hoành thì có hoành độ bằng 0.

b) P là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi hoành độ của P bằng trung bình cộng các hoành độ của A và B.

c) Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì trung bình cộng các tọa độ tương ứng của A và C bằng trung bình cộng các tọa độ tương ứng của B và D.

Xem đáp án »

a) Sai

Sửa lại: Điểm A nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0.

b) Sai

Ví dụ: A(2; 6), B(–4; 0) có trung bình cộng các hoành độ bằng –1.

P(–1; 3) là trung điểm của AB

P(–1; 2) không phải trung điểm của AB

P(–1; 0) không phải trung điểm của AB.

c) Đúng

ABCD là hình bình hành nên giao điểm O của AC và BD đồng thời là trung điểm của AC và BD

O là trung điểm của AC Giải bài 12 trang 28 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

O là trung điểm của BD Giải bài 12 trang 28 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Giải bài 12 trang 28 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10


Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận