Trắc nghiệm Bất phương trình một ẩn có đáp án (Vận dụng)

  • 773 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Với điều kiện nào của x thì biểu thức B =2x43x nhận giá trị âm?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: B =2x43x < 0

2x4>03x<02x4<03x>0x>2x>3x<2x<3x<2x>3

Vậy với x<2x>3 thì B âm


Câu 2:

Với điều kiện nào của x thì biểu thức B =2x43x nhận giá trị không âm?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: B =2x43x  0

TH1: 

2x403x>02x4x>3x2x<32x<3

TH2:

2x403x<02x4x<3x2x>3(không có x)

Vậy với 2 ≤ x < 3 thì B có giá trị không âm


Câu 3:

Tìm x để P =x3x+1 có giá trị lớn hơn 1?

Xem đáp án

Đáp án D

P > 1 x3x+1  > 1 x3x+1  - 1 > 0

x3-x-1x+1  > 0 4x+1  > 0

Vì -4 < 0 nên suy ra x + 1 < 0  x < -1


Câu 4:

Giá trị của x để biểu thức P =x3x+1 có giá trị không lớn hơn 1?

Xem đáp án

Đáp án C

P ≤ 1 x3x+1  ≤ 1 x3x+1  - 1 ≤ 0

x3-x-1x+1  ≤ 0 4x+1 ≤ 0

Vì -4 < 0 nên suy ra x + 1 > 0  x > -1


Câu 5:

Tìm số nguyên thỏa mãn cả hai bất phương trình:

x+253x74>5 và 3x5x43+x+26>6?

Xem đáp án

Đáp án A

* Ta có x+253x74>5

4(x+2)5(3x7)20>10020

 4x + 8 - 15x + 35 > -100

 -11x > -143

 x < 13 (1)

* Ta có 3x5x43+x+26>6

6.3x10(x4)+5(x+2)30>18030

18x - 10x + 40 + 5x + 10 > 180

 13x > 130

 x > 10 (2)

Kết hợp (1) và (2) ta được: 10 < x < 13

Nên các số nguyên thỏa mãn là x = 11; x = 12


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận