Trắc nghiệm Toán 12 Bài 2: Cực trị của hàm số có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 381 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hàm số  fx  xác định, liên tục và có đạo hàm trên khoảng  a;b. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Các Mệnh đề A, B, C đều đúng theo định nghĩa trong SGK.

Xét mệnh đề D. Vì mệnh đề này chưa chỉ rõ ngoài  x0a;b là cực đại của  fx thì còn có cực trị nào khác nữa hay không. Nếu có thêm điểm cực đại (hoặc cực tiểu khác) thì tính đơn điệu của hàm sẽ bị thay đổi theo.

Có thể xét ví dụ khác: Xét hàm  fx=x42x2, hàm số này đạt cực đại tại  x0=02;2, nhưng hàm số này không đồng biến trên  2;0 và cũng không nghịch biến trên  0;2. 

Chọn D.


Câu 2:

Cho khoảng  a;b chứa điểm  x0, hàm số fx có đạo hàm trên khoảng  a;b (có thể trừ điểm  x0). Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

Xem đáp án

Chọn D

vì theo định lí trong SGK. Các mệnh đề sau sai vì:

Mệnh đề A sai, ví dụ hàm  y=x không có đạo hàm tại  x=0 nhưng đạt cực tiểu tại  x=0 .

Mệnh đề B thiếu điều kiện  f'x đổi dấu khi qua .

Mệnh đề C sai, ví dụ hàm  y=x4 có   f'0=0f''0=0 nhưng  x=0 là điểm cực tiểu của hàm số.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn A

vì đúng theo lý thuyết SGK. Các mệnh đề sau sai vì:

Mệnh đề B thiếu điều kiện  f'x  đổi dấu khi qua  x0.

Mệnh đề C sai, ví dụ hàm  y=x4 có  f'0=0f''0=0 nhưng  x=0 là điểm cực tiểu của hàm số.

Mệnh đề D sai. Sửa lại cho đúng là Nếu  f'x0=0 và  f''x0>0 thì hàm số đạt cực tiểu tại .


Câu 4:

Cho hàm số  y=fx liên tục trên khoảng  a;b và  x0 là một điểm trên khoảng đó. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Mệnh đề A sai (phải thêm điều kiện  f'x đổi dấu khi qua  x0).

Mệnh đề B sai. Sửa lại cho đúng là Nếu dấu của   f'x đổi dấu từ dương sang âm khi x qua  x0 thì  x0 là điểm cực đại của hàm số.

Mệnh đề C đúng, từ đó hiểu rõ tại sao D sai. (Phân biệt điểm cực tiểu của hàm số và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số).

Chọn C.


Câu 5:

Giả sử hàm số  y=fx có đạo hàm cấp hai trong khoảng  x0h;x0+h, với  h>0. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận