Trắc nghiệm Ôn tập Toán 12 Chương 1 có đáp án

  • 2868 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x42mx2+2m4 đi qua điểm N(2;0)

Xem đáp án

Đáp án C

Đồ thị hàm số đi qua điểm N(2;0)

Ta có: 0=242m22+2m4m=2


Câu 2:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng y=mx4 cắt đồ thị của hàm số y=x21x29 tại bốn điểm phân biệt?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có phương trình hoành độ giao điểm

x21x29=mx4x21x29x4=m1x4

Só nghiệm của (1) bằng số giao điểm của 2 đồ thị hàm số y=x21x29x4 và y = m

Ta có:

f'x=2xx29x4+2xx21x4x29x21x42=3x416x310x2+80x9x42f'x=03x416x310x2+80x9=0

Giải phương trình ta được 4 nghiệm: x12,169x20,114x32,45x44,94

Bảng biến thiên:

Phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt  đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y=x21x29x4 tại 4 điểm phân biệt m2,28;2,58

Mà mZm2;1;0;1;2

Vậy có 5 giá trị của m thỏa mãn bài toán


Câu 3:

Hàm số y=x+m3+x+n3x3 (tham số m, n) đồng biến trên khoảng ;+. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=4m2+n2mn bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

y'=3x+m2+3x+n23x2=3x2+2m+nx+m2+n2

Hàm số đồng biến trên ;+a>0Δ'0mn0

TH1: mn=0m=0n=0

Do vai trò của m, n như nhau nên ta chỉ xét trường hợp m = 0

P=4n2n=2n1421161161

TH2: mn<0m>0;n<0 (do vai trò của m, n như nhau)

Ta có: P=2m142116+4n2+n>1162

Từ (1) và (2) ta có Pmin=116

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi m=18,n=0 hoặc m=0,n=18


Câu 4:

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = f(x)

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y=fx1+m có 5 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Nhận xét: Số giao điểm của C:y=f(x) với Ox bằng số giao điểm của C':y=f(x1) với Ox (vì đồ thị hàm số C':y=f(x1) có được chỉ là do ta tịnh tiến đồ thị hàm số C:y=f(x) sang phải 1 đơn vị)

Vì m > 0 nên C'':y=f(x1)+m có được bằng cách tịnh tiến C':y=f(x1) lên trên m đơn vị

Ta sẽ biện luận số giao điểm của y=f(x1)+m với trục Ox (cũng chính là giao điểm của y=f(x1) với y = - m) để suy ra cực trị của hàm số y=fx1+m

+ TH1: m6m6

Đồ thị hàm số y=fx1+m có dạng:

Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị. Loại

+ TH2: 6<m<33<m<6

Đồ thị hàm số y=fx1+m có dạng:

Đồ thị hàm số có 5 điểm cực trị, nhận

+TH3: m=3m=3

Đồ thị hàm số y=fx1+m có dạng:

Đồ thị hàm số có 5 điểm cực trị, nhận

+ TH4: 3<m<00<m<3

Đồ thị hàm số y=fx1+m có dạng:

Đồ thị hàm số có 7 điểm cực trị, loại

Vậy 3m<6. Do mZ+m3;4;5

Vậy tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng 12


Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=sin33cos2xmsinx1 đồng biến trên đoạn 0;π2

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt sinx=t,x0;π2t0;1

Xét hàm số ft=t3+3t2mt4 trên 0;1

Ta có f't=3t2+6tm

Để hàm số f(t) đồng biến trên 0;1 cần:

f't0,t0;13t2+6tm0,t0;13t2+6tm,t0;1

Xét hàm số gt=3t2+6t trên 0;1

g't=6t+6g't=0t=10;1

BBT:

Nhìn bào BBT ta thấy với m0 thì gt0m,t0;1, suy ra f't0,t0;1 hay f (t) đồng biến trên 0;1

Vậy với  thì hàm số đã cho đồng biến trên đoạn 0;π2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Huy Thảo
01:54 - 29/05/2021

câu 17 có 3 đáp án giống nhau ?????