Trắc nghiệm Toán 12 Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số có đáp án (Mới nhất)

  • 898 lượt thi

  • 65 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx  xác định và có đạo hàm trên  Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 2:

Cho hàm số fx  xác định trên a;b , với x1, x2  bất kỳ thuộc a;b. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A sai. Sửa lại cho đúng là  ''x1<x2fx1<fx2''.

B sai: Sửa lại cho đúng là ''x1<x2fx1>fx2'' .

C sai: Sửa lại cho đúng là ''x1>x2fx1>fx2'' .

D đúng (theo định nghĩa). Chọn D.


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A sai: Sửa lại cho đúng là ''fx2fx1x2x1>0'' .

B sai: Sửa lại cho đúng là ''x2>x1fx2>fx1'' .

C đúng (theo dáng điệu của đồ thị hàm đồng biến). Chọn C.

D sai (đối nghĩa với đáp án C).


Câu 4:

Cho hàm số fx  có đạo hàm trên a;b.Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn C. Sửa lại cho đúng là Nếu hàm số fx  đồng biến trên a;b   thì  f'x0,  xa;b''


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A sai: Vì tổng của hàm đồng biến với hàm nghịch biến không kết luận được điều gì.

B sai: Để cho khẳng định đúng thì gx  đồng biến trên a;b .

C sai: Hàm số fx , gx  phải là các hàm dương trên a;b   mới thoả mãn.

D đúng. Chọn D.  


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ngọc Hà Hồ Thị
09:04 - 15/08/2023

Câu 14: Đáp án là B